Niniejszy obowiązek informacyjny skierowany jest do kontrahentów Spółki, którzy są osobami fizycznymi – tzn. przedsiębiorców, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy zamierzają skorzystać z usług Spółki lub korzystają z takich usług na podstawie zawartej umowy. Ponadto, ten obowiązek informacyjny dotyczy także osób fizycznych, które świadczą usługi na rzecz Spółki jako zewnętrzni podwykonawcy, dostawcy usług lub sprzedawcy produktów.

 1. Informujemy, że w związku z istniejącą lub potencjalną współpracą gospodarczą pomiędzy Panią/Panem a SICCO, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanego dalej: „RODO”.

 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SICCO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy W Warszawie pod numerem 834758 (zwana dalej Administratorem), NIP 5213893875, REGON 385818682, kapitał zakładowy 50.000 zł.

 3. Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem w następujący sposób:

  1. listownie, wysyłając przesyłkę na adres: SICCO sp. z o.o. ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa;

  2. pocztą elektroniczną na adres: office@SICCO.cloud

 4. Podstawy i cele przetwarzania danych potencjalnych kontrahentów Administratora:

  1. przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych, które są potencjalnymi klientami Administratora jak również potencjalnymi dostawcami, podwykonawcami, zleceniobiorcami lub usługodawcami, którzy mogą świadczyć w przyszłości usługi na rzecz Administratora; dane te przetwarzane są w celu nawiązania współpracy gospodarczej oraz zawarcia umowy. Jeżeli zalicza się Pani/Pan do tej grupy i to Pani/Pan wychodzi z propozycją nawiązania współpracy z Administratorem, dane są przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, który mówi o tym, że Administrator może przetwarzać dane osobowe m.in. gdy  jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

  2. w przypadku gdy inicjatywa zawarcia umowy i rozpoczęcia współpracy gospodarczej wychodzi ze strony SICCO, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, który mówi o możliwości przetwarzania danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora; nawiązywanie współpracy z klientami, kontrahentami, dostawcami, podwykonawcami, usługodawcami lub zleceniobiorcami jest właśnie takim prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

 5. Podstawy i cele przetwarzania danych kontrahentów Administratora:

  1. przetwarzamy dane osobowe naszych Klientów i Kontrahentów, z którymi współpracujemy - takich jak osoby fizyczne nabywające nasze produkty lub usługi, dostawcy zleceniobiorcy, usługodawcy świadczący usługi na rzecz Administratora czy też podwykonawcy. Jeżeli jest Pani/Pan osobą z tej grupy, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, który mówi o możliwości przetwarzania danych osobowych jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;

  2. ponadto, możemy przetwarzać dane osobowe naszych klientów lub kontrahentów w celach związanych z realizacją obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa, np. prawa podatkowego; w takim przypadku przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

  3. w niektórych przypadkach możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak dochodzenie roszczeń czy też obrona przed roszczeniami; w takim przypadku podstawą do przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, który wskazuje na możliwość przetwarzania danych, gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

 6. Dane osobowe klientów lub kontrahentów (w tym potencjalnych) otrzymujemy bezpośrednio od tych osób lub ze źródeł powszechnie dostępnych, np. strony internetowej dotyczącej prowadzonej przez Panią/Pana działalności gospodarczej. Dane te mogą obejmować dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące współpracy, świadczonych usług czy też nabywanych towarów oraz dane dotyczące prowadzonej współpracy gospodarczej i dane dotyczące rozliczeń finansowych.

 7. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być następujące podmioty:

  1. podmioty  świadczące na nasza rzecz usługi serwerowe, hosting poczty elektronicznej oraz  obsługę  systemów  i  narzędzi teleinformatycznych wykorzystywanych przez Administratora - Microsoft Ireland Limited oraz Microsoft Corp z siedzibą w Redmond, Waszyngton, USA. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych, zaakceptowanych przez Komisję Europejską, które są częścią umów zawartych z Microsoft Corp

  2. podmiot świadczący na nasza rzecz usługi związane z utrzymaniem platformy serwisowej oraz możliwość dokonywania zgłoszeń serwisowych  – Atlassian Pty Ltd z siedzibą w Sydney, Australii – przekazywanie danych do Australii odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych, zaakceptowanych przez Komisję Europejską, które są częścią umów zawartych z Atlassian;

  3. dostawcy usług pocztowych i kurierskich;

  4. podmiot świadczący usługi zarządzania korespondencją Administratora;

  5. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną lub pomoc z zakresu podatków i rachunkowości.

 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przesyłane do państw trzecich w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania współpracy z danym klientem lub kontrahentem oraz do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z takiej współpracy, w tym roszczeń podatkowych, z reguły wynoszący 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym doszło do zakończenia współpracy.

 10. Informujemy, że przysługują Pani/Panu prawa do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,

  2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,

  3. żądania usunięcia swoich danych osobowych,

  4. żądania przeniesienia Pani/Pana danych osobowych,

  5. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 11. Nie będą wobec Pani/Pana podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie.

 12. Odmowa podania danych może skutkować niemożnością  zawarcia lub wykonania umowy z Administratorem.