Niniejszy obowiązek informacyjny skierowany jest do przedstawicieli kontrahentów SICCO, tj. osób, których dane są przetwarzane przez SICCO w związku ze świadczeniem usług przez SICCO lub w związku z inną współpraca z kontrahentami SICCO. Przetwarzamy np. dane pracowników spółek, z którymi prowadzimy rozmowy dot. zawarcia umowy, jesteśmy związani umowami lub świadczymy na ich rzecz określone usługi. Oznacza to, że jeżeli kontaktuje się Pani/Pan z SICCO w związku z współpracą pomiędzy SICCO a Pani/Pana pracodawcą lub podmiotem, z którym Pani/Pan współpracuje, to ten obowiązek dotyczy właśnie Pani/Pana.

 1. Informujemy, że w związku z nawiązaną lub planowaną współpracą z Pani/Pana pracodawcą lub podmiotem, z którym Pani/Pan współpracuje , przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanego dalej: „RODO”.

 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SICCO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy W Warszawie pod numerem 834758 (zwana dalej Administratorem), NIP 5213893875, REGON 385818682, kapitał zakładowy 50.000 zł.

 3. Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem w następujący sposób:

  1. listownie, wysyłając przesyłkę na adres: SICCO sp. z o.o. ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa;

  2. pocztą elektroniczną na adres: office@SICCO.cloud.

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania współpracy z Pani/Pana pracodawcą lub podmiotem, z którym Pani/Pan współpracuje. Dane mogą być przetwarzane także w celu wykonania zawartej pomiędzy nim a Administratorem umowy. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy została Pani/został Pan wskazany przez swojego pracodawcę lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje jako osoba kontaktowa. Stanowi to prawnie uzasadniony interes Administratora, a przetwarzanie danych następuje na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, który wskazuje na możliwość przetwarzania danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

 5. Ponadto, w niektórych sytuacjach, związanych z koniecznością przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków prawnych, w tym w szczególności związanych z przestrzeganiem przepisów podatkowych, możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, który stanowi, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne w sytuacji gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 6. Dane pracowników podmiotów, z którymi współpracujemy, czyli pracowników klientów/kontrahentów obejmują dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane o miejscu pracy i zajmowanym stanowisku. Pozyskaliśmy je bezpośrednio od Pani/Pana lub od Pani/Pana pracodawcy.

 7. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być następujące podmioty:

  1. podmioty  świadczące na nasza rzecz usługi serwerowe, hosting poczty elektronicznej oraz  obsługę  systemów  i  narzędzi teleinformatycznych wykorzystywanych przez Administratora - Microsoft Ireland Limited oraz Microsoft Corp z siedzibą w Redmond, Waszyngton, USA. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych, zaakceptowanych przez Komisję Europejską, które są częścią umów zawartych z Microsoft Corp;

  2. podmiot świadczący na nasza rzecz usługi związane z utrzymaniem platformy serwisowej oraz możliwość dokonywania zgłoszeń serwisowych  – Atlassian Pty Ltd z siedzibą w Sydney, Australii – przekazywanie danych do Australii odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych, zaakceptowanych przez Komisję Europejską, które są częścią umów zawartych z Atlassian;

  3. dostawcy usług pocztowych i kurierskich;

  4. podmiot świadczący usługi zarządzania korespondencją Administratora.

 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przesyłane do państw trzecich w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania współpracy z danym klientem lub kontrahentem oraz do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z takiej współpracy, z reguły wynoszący 3 lata po zakończeniu współpracy.

 10. Informujemy, że przysługują Pani/Panu prawa do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,

  2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,

  3. żądania usunięcia swoich danych osobowych,

  4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 11. Nie będą wobec Pani/Pana podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie.